Aile Malları Ortaklığı Nedir?

Medeni Kanun içerisinde yer alan maddelere göre, akrabaların sahip oldukları mirasın tamamı ya da bir kısmı ile veya ortaya başka mallar koyarak iştirak halinde mülkiyet biçiminde aralarında ortaklık oluşturulmasıdır.Bu ortaklık belirli bir süreyle ya da süresiz şekilde kurulabilir. Ortaklığın kurulması için resmi sözleşmenin yapılması ve bütün ortakların sözleşmeye imza atması gerekmektedir.

Aile malları ortaklığında amaç, akrabaların mirasa konu olan veya konu olacak malların dağıtılmasını önlemek istemesidir.

Aile malları ortaklığı miras hukukuna dayanmaktadır. Bu hukukta özellikle taşınmazların miras yoluyla parçalanmasından dolayı meydana gelen ekonomik sıkıntıları önlemeyi amaçlamaktadır.

Aile Malları Ortaklığı Nasıl Kurulur ve Aile Malları Ortaklığındaki Önemli Hususlar

 • Ortaklığın kurulabilmesi için sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekir.
 • Bütün ortakların ya da temsilcilerin sözleşmeyi imzalaması gerekir.
 • Ortaklık belirli veya belirsiz süre için kurulabilir. Süre belirlenmediği takdirde ortaklardan her biri, altı ay önceden bildirmek koşuluyla ortaklıktan çıkabilir. Bu bildirim, tarımsal işletme ile ilgili bir ortaklıkta, ancak ürünlerin yetiştiği yere göre olağan hasat mevsiminin sonu için geçerli oluyor.
 • Aile malları ortaklığı, ortakları el birliği ile iktisadi faaliyette bulunmak üzere birleştirir. Aksi kararlaştırılmadıkça, ortaklardan her biri eşit hakka sahip olur. Ortaklar, ortaklık devam ettiği sürece herhangi bir pay isteyemez ya da bu paylardan tasarruf işlemi sağlayamazlar.
 • Aile malları ortaklığı, tüm ortakların el birliği ile yönetilir. Ortaklardan her biri, olağan yönetim işlerini diğer ortakların katılmasına gerek olmaksızın yapabilir.
 • Ortaklar, içlerinden birini ortaklığa yönetici olarak atayabilir. Yönetici, ortaklığın yönetimini sağlar. Ortaklığı kimin temsil edeceği ticaret siciline kayıt edilmediği sürece diğer ortakların temsil yetkisi bulunmadığı iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemiyor.
 • Ortaklar, ortaklığa giren malların el birliğiyle maliki oldukları gibi ortaklığın borçlarından müteselsil olarak sorumlu olurlar. Ortaklık dışında bıraktıkları mallar aksi kararlaştırılmadıkça, ortaklığın devamı sırasında miras yoluyla veya herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla edindikleri mallar, onların kişisel malları olur.

Aile Malları Ortaklığı Hangi Durumlarda Sona Erer?

 • Bütün ortakların anlaşması veya feshin bildirilmesiyle,
 • Ortaklık süresi açıkça veya örtülü olarak uzatılmadığı takdirde sürenin bitmesiyle,
 • Ortaklardan birinin payının haczedilmesi ve satışının istenmesiyle,
 • Ortaklardan birinin iflasıyla,
 • Ortaklardan birinin haklı sebebe dayanan istemiyle.

Aile Malları Ortaklığında Fesih Bildirimi;

Ortaklardan biri feshi bildirir veya iflas ederse ya da bir ortağın haczedilmiş payının satışı istenirse, öteki ortaklar, ayrılan ortağın veya alacaklılarının haklarını ödeyerek ortaklığı kendi aralarında sürdürebilirler. Evlenen ortak, fesih bildirimine gerek olmaksızın ortaklıktaki hakkının kendisine ödenmesini isteyebilir.

Eğer Ortaklardan Biri Vefat Ederse;

Ortaklardan birinin vefatı durumunda ortaklığa dahil olmayan mirasçıları, ancak ölen ortağa düşen payın karşılığının kendilerine ödenmesini isteyebilirler. Vefat eden ortak, eğer mirasçı bırakmışsa, bu kişiler diğer ortakların rızası ile vefat eden ortağın yerine ortaklığa girebilirler.

Paylaşma Kuralları :

Ortaklık mallarının paylaşılması veya ayrılan ortağın payının hesaplanması, ortaklık mallarının paylaşma veya ayrılma zamanındaki değerine ve durumuna göre yapılır.

Kaynak: http://emlakansiklopedisi.com/wiki/aile-mallari-ortakligi-nasil-kurulur

https://emlakkulisi.com/10-soruda-aile-mallari-ortakligi-nedir/545064

https://www.zingat.com/emlak-terimleri/aile-mallari-ortakligi-1517t

https://emlaktahaber.com/Aile-Mallari-Ortakligi-Nasil-Kurulur/3455