İmar Barışı İçin Başvuru Süresi Uzatıldı! Başvuru Öncesi Nelere Dikkat Edilmeli?

imar barışı 2018

İmar Barışı (Yapı Kayıt Belgesi) başvuru süresi 31 Aralık 2018’e kadar uzatmıştır. İmar Barışı başvurusu öncesinde bu konulara mutlaka dikkat etmelisiniz!

 

Bilindiği üzere, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018’e kadar uzatmış bulunmaktadır. Söz konusu karar 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun geçici 16’ncı maddesi gereğince verilmiştir.

3194 sayılı imar Kanununa Geçici 16. madde eklenmiş ve buna göre; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlenmişti. Bu bağlamda başvuru süresi uzatılmışken bazı önemli detaylara dikkat çekmenin önemli olduğu kanaatini taşımaktayız. Kısaca bazı önemli konulara değinecek olursak,

  • Yapı kayıt belgesi, İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.
  • Yapı Kayıt Belgesi daimi imar hakkı ve/veya mektesep hak oluşturmamaktadır. Yapı Kayıt Belgesine sahip binanın yıkılması veya yenilenmesi durumunda, güncel imar durumuna göre uygulama yapılmak zorundadır. Mesela, güncel imar durumuna göre 5 katlı yapıların yapılmasına izin verilmekte olan bir parsel üzerinde 6 katlı ruhsatsız bir yapı bulunuyor ise ve bu yapının mevcut hali için Yapı Kayıt Belgesi alınmış ise, 6 Katlı yapının yenilenmesi durumunda bu imar parseli üzerinde yine 5 katlı yapı yapılmasına müsaade edilecektir.
  • 30443 sayı ile 06.06.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan, “YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR”ın 4. Maddesi olan “Yapı kayıt belgesi müracaatı“ maddesinin değişiklik yapılmış olan 5. Fıkrası aşağıdaki gibidir:

 

“(5) (Değişik:RG-20/9/2018-30541) Yapı Kayıt Belgesi; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni      bulunmayan yapılarda yapının tamamı için yapı kullanma izni bulunan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde yapılmış ise yapının tamamı için düzenlenir.”

Maddede kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli ibaresi kullanılmamaktadır. Madde tamamen yapıların yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin bulunması ya da bulunmaması üzerine kuruludur. Bu oldukça mantıklıdır çünkü üzerinde bir yapı olmayan arsalar üzerinde de, kat irtifakı tesis edilebilmektedir.

İmar kanununa göre Ruhsat süresi aşağıdaki gibidir:

Ruhsat müddeti: Madde 29 – Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır.

Bu durumda yapı ruhsatı olan ancak süresi dolmuş olan kat irtifaklı yapıların başvurularını sadece kendi bağımsız bölümleri için mi, yoksa ana gayrimenkulün tamamı için mi yapacakları konusu, başvuruların beyana tabi olması sebebi ile, zaman içerisinde karşımıza yeni sorular çıkarabilecektir.

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR”ın 10. Maddesi olan “Denetim“ maddesinin değişiklik yapılmış olan 2. Fıkrası ve a bendi aşağıdaki gibidir:

2) (Değişik:RG-20/9/2018-30541) Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan beyanda bulunulması durumunda;

  1. a) Yapı Kayıt Belgesi bedeli eksik olarak ödenmiş ise müracaat sahibince e-Devlet üzerinden gerekli düzeltme işlemi yapılması ve eksik olan meblağın ödenmesi sağlanarak, duruma uygun yeni Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir. Eksik olan meblağın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, daha önce yatırılmış olan bedel iade edilmez ve yalan beyanda bulunan hakkında 5237 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

Bu durumlar göz önünde bulundurularak başvuru öncesinde gerekli incelemenin ve araştırmanın doğru ve eksiksiz yapılması konusunda dikkatli davranılması gerektiği aşikardır.

İmar Barışı Başvurusu ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz.  +90 216 384 42 27